Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Ogłoszenie wyniku postępowania

2021-04-28

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie wyniku postępowania zgodnie z "Zasadą konkurencyjności" na wybór wykonawcy zamówienia pn. "Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy al. Jana Pawła II 16, ul. Przechodniej 18, Reymonta 20 we Włodawie" w ramach projektu pn. "Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie".

[czytaj całość... ‡]

Odpowiedzi na pytanie z dnia 25.03.2021r. do zapytania ofertowego z dnia 15.03.2021r. Zmiana terminu składania ofert - do dnia 07.04.2021r.

2021-03-26

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Odpowiedzi na pytanie z dnia 25.03.2021r. do zapytania ofertowego dotyczącego „Termomodernizacji przegród zewnętrznych budynków przy Al.Jana Pawła II 16, ul.Przechodniej 18, ul. Reymonta 20 we Włodawie „ z dnia 15.03.2021r. Zmiana terminu składania ofert - do dnia 07.04.2021r..

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn: Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy al. Jana Pawła II 16, ul. Przechodniej 18 i ul. Reymonta 20 we Włodawie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

[czytaj całość... ‡]

2021-03-16

ogloszenie

[czytaj całość... ‡]

Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy al. Jana Pawła II 16, ul. Przechodniej 18 i ul. Reymonta 20 we Włodawie

2021-03-15

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zamówienia pn.: Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy al. Jana Pawła II 16, ul. Przechodniej 18 i ul. Reymonta 20 we Włodawie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ul. Przychodniej 22, 22-220 Włodawa informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” opisaną w rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na wybór Wykonawcy/ów zamówienia p.n.: Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy al. Jana Pawła II 16, ul. Przechodniej 18 i ul. Reymonta 20 we Włodawie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” w trybie Zaprojektuj i Wybuduj. Zamówienie jest elementem projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Termin składania ofert: 30.03.2021 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2021 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego.

Informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. +48 (82) 57-21-081 oraz e-mail sm.adm.wlodawa@wp.pl

    Miejsce publikacji ogłoszenia:
  • Na stronie internetowej Zamawiającego: www.smwlodawa.pl
  • W bazie konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zamawiający przysługuje i zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

[czytaj całość... ‡]

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

2021-01-18

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie remontu polegającego na naprawie i konserwacji elektrycznych instalacji w budynkach przy ul. 1000-lecia P.P. 14,16,18 i przy ul. Czerwonego Krzyża 20 we Włodawie.pdf

[czytaj całość... ‡]

Ogłoszenie przetargu na wykonanie remontu polegającego na naprawie i konserwacji elektrycznych instalacji w budynkach przy ul. 1000-lecia P.P. 14,16,18 i przy ul. Czerwonego Krzyża 20 we Włodawie

2020-12-30

Ogłoszenie przetargu.pdf
SIWZ .pdf
Formularz ofertowy.doc
Przedmiar robot.pdf
Projekt umowy.doc

[czytaj całość... ‡]

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
Wykonanie F.U. SIGMA