Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
aktualności

Informacja

2020-12-18

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie informuje, że z uwagi na stan epidemii- spis stanów liczników zimnej i ciepłej wody należy przekazać na nr tel. 82 572 12 26, 82 572 10 81, przesłać drogą e-mail sm.adm.wlodawa@wp.pl lub wrzucić do skrzynki na listy przy wejściu do biura Spółdzielni Mieszkaniowej. Powyższe dane należy przekazać do 4 stycznia 2021 r.

W przypadku nie podania stanów liczników, zostanie dokonane naliczenie na podstawie zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Przypominamy, także o konieczności aktualizowania informacji o ilości osób zamieszkałych, celem naliczania prawidłowej opłaty za odpady .


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

2020-08-05

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu Przebudowy budynku Biurowo –Usługowego przy ul.Przechodniej 22 we Włodawie w ramach kotłowni opalanej gazem ziemnym wraz z budową instalacji wewnętrznej gazu.


Ogłoszenie przetargu na " Wykonanie przebudowy budynku Biurowo-Usługowego przy ul. Przechodniej 22 we Włodawie w ramach kotłowni opalanej gazem ziemnym wraz z budową instalacji wewnętrznej gazu"

2020-07-21

Ogłoszenie przetargu.pdf
SIWZ .pdf
Formularz ofertowy.pdf
Projekt część 1 .pdf
Projekt część 2 .pdf
Projekt część 3 .pdf
Przedmiar robót .pdf
Projekt umowy.pdf


Ogłoszenie wyniku postępowania

2020-07-08

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie wyniku postępowania zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” na wybór wykonawcy zamówienia pn. „Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy ul. Przechodniej 18A i ul. Przechodniej 20 we Włodawie” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”.


Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy ul. Przechodniej 18a i ul. Przechodniej 20 we Włodawie

2020-06-16

Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zamówienia pn.: Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy ul. Przechodniej 18a i ul. Przechodniej 20 we Włodawie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie”

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie z siedzibą przy ul. Przychodniej 22, 22-220 Włodawa informuje o ogłoszeniu postępowania zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” opisaną w rozdziale 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na wybór Wykonawcy/ów zamówienia p.n.: Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynków przy ul. Przechodniej 18a i ul. Przechodniej 20 we Włodawie w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” w trybie Zaprojektuj i Wybuduj. Zamówienie jest elementem projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Termin składania ofert: 01.07.2020 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2020 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Zamawiającego.

Informacji dotyczących zamówienia udziela się pod nr tel. +48 (82) 57-21-081 oraz e-mail sm.adm.wlodawa@wp.pl.

Miejsce publikacji ogłoszenia:
-Na stronie internetowej Zamawiającego: www.smwlodawa.pl
-W bazie konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamawiający przysługuje i zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumenty do pobrania:
-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf
-Załącznik nr 1 Formularz ofertowy .pdf
- Załącznik nr 2 Wzór umowy
- Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych
- Załącznik nr 4 Wykaz osób
-Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
-Załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
-Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące stosowanych materiałów budowlanych
-Program Funkcjonalno-Użytkowy
-Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami
-Audyt energetyczny budynku przy ul. Przechodnia 18a
-Audyt energetyczny budynku przy ul. Przechodnia 20


Decyzja MZC w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-06-03

Decyzja MZC w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie za okres od stycznia 2018 do września 2018.pdf


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>

Wykonanie F.U. SIGMA