Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów
 Obowiazkowe kontrole systemu ogrzewania

<< powrót

REGULAMIN
określający obowiązki Spółdzielni i członków
w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale

 

Podstawa prawna: § 95 ust. 1 pkt 24 statutu Spółdzielni

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach spółdzielczych są własnością prywatną jej członków. W ich interesie winny być utrzymane w należytym stanie i otoczone troskliwą opieką organów Spółdzielni oraz ogółu mieszkańców.

§ 2

 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni i jej mieszkańców.

 2. Przepisy regulaminu określają obowiązki Administracji Spółdzielni, jej członków oraz innych osób posiadających tytuły prawne do lokali w zakresie realizacji celu określonego w § 2 ust.1.

 3. Członek Spółdzielni oraz inne osoby posiadające tytuły prawne do lokali są odpowiedzialne w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące lokal.

§ 3

Remontami w rozumieniu niniejszego regulaminu są roboty naprawcze budynków, budowli, lokali oraz otoczenia budynków wraz z urządzeniami stanowiącymi ich trwałe wyposażenie mające na celu przywrócenie ich używalności, wzrostu użyteczności i estetyki o ile nie stanowią modernizacji w/w środków trwałych.

 

 1. OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI SPÓŁDZIELNI

§ 4

Administracja zobowiązana jest dbać o stan techniczny budynków, budowli, urządzeń stanowiących ich trwałe wyposażenie wraz z pomieszczeniami wspólnego użytkowania, jak: klatki schodowe, korytarze piwniczne, pralnie, suszarnie, strychy itp. oraz urządzenia otoczenia budynków.

§ 5

Do obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali należy:

 1. naprawa wszystkich przewodów instalacji elektrycznej znajdujących się
  w lokalu od tablicy głównej na klatce schodowej do tablicy bezpieczników wewnątrz lokalu,
 2. naprawa całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
 3. naprawa pionów instalacji kanalizacyjnych,
 4. naprawa instalacji wodnych do zaworów odcinających dopływ wody znajdujących się wewnątrz lokalu,
 5. wymiana uszkodzonych liczników wody,
 6. montaż stolarki okiennej zakupionej przez użytkownika lokalu,
 7. naprawa instalacji anten zbiorczych,
 8. naprawa stolarki okiennej.

§ 6

Naprawy zaliczane do obowiązków Spółdzielni finansowane są z funduszu remontowego Spółdzielni.

§ 7

Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone w niniejszym regulaminie do obowiązków Spółdzielni obciążają członków i osoby posiadające tytuły prawne do lokali, użytkujący lokale.

3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH

§ 8

Członek Spółdzielni lub inna osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu jest obowiązana dbać o należyty stan techniczny zajmowanego lokalu i innych przydzielonych mu pomieszczeń oraz dokonywać napraw urządzeń technicznych stanowiących jego wyposażenie.

§ 9

1. Do obowiązków członka lub innej osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu zajmującej lokal w budynku Spółdzielni należy:
1/ obowiązek odnowienia lokalu polegający na:
a) malowaniu sufitu i ścian lub tapetowanie ścian, z częstotliwością wynikającą z właściwości techniczno-estetycznych,
b) malowaniu drzwi, okien (dwustronnie), ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, rur i innych urządzeń dla zabezpieczenia przed korozją,
2/ naprawa urządzeń techniczno-sanitarnych w mieszkaniu, łącznie z wymianą tych urządzeń. Do urządzeń techniczno-sanitarnych zalicza się:
a) wannę łącznie z baterią, syfonem i natryskiem,
b) piec kuchenny z wyposażeniem,
c) termę gazową lub elektryczną,
d) zlewozmywak z syfonem i baterią,
e) krany czerpalne,
f) miskę ustępową z sedesem i spłuczką,
g) umywalkę z syfonem i baterią,
3/ naprawa i wymiana stolarki okiennej,
4/ naprawa i wymiana podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych,
5/ naprawa lub wymiana uszkodzonych zamków i zamknięć w drzwiach, oknach i wbudowanych szafach,
6/ naprawa łącznie z wymianą instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
7/ naprawa lub wymiana podejść wodno-kanalizacyjnych,
8/ naprawa lub wymiana uszkodzonych pływaków i zaworów w spłuczkach ustępowych oraz wymiana zużytych uszczelek w zaworach czerpalnych
i ustępowych spłuczkach ciśnieniowych,
9/ usuwanie zatkania przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych w lokalach,
10/ uzupełnienie oszklenia drzwi i okien.
2. Wszelkie uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy członka lub jego domowników obciążają członka Spółdzielni.
3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków członka lub innej osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu oraz odnowienie lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością ze strony zainteresowanego, poza opłatami czynszowymi uiszczanymi za używanie lokalu.

4. ZASADY ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI Z CZŁONKAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE

§ 10

Rozliczenia z członkiem zwalniającym lokal z tytułu udziału, wkładu, opłat czynszowych Spółdzielnia dokonuje wg zasad określonych w Statucie Spółdzielni.

§ 11

Rozliczenia z najemcą zwalniającym lokal, Spółdzielnia dokonuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej na wynajem lokalu.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Traci moc „Regulamin rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale, używania i napraw lokali oraz porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” uchwalony 30 grudnia 1996 roku.

§ 13

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2004 r.

Uchwała Nr 10/XI/2004 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 listopada 2004 roku.

2004-11-30

Do pobrania : 15.REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale

Wykonanie F.U. SIGMA