Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

<< powrót

R E G U L A M I N
rozliczania kosztów budowy lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu oraz rozliczania i ustalania wartości wkładów
w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

 

Podstawa prawna: § 95 ust. 1 pkt. 26 i § 21 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1
Regulamin reguluje zasady:

 1. rozliczania kosztów budowy budynków,
 2. rozliczania kosztów nabycia budynków i ich adaptacji na potrzeby członków,
 3. ustalania członkowskiego kosztu budowy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży,
 4. wnoszenia wkładów i rozliczeń z tego tytułu.
 1. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW BUDOWY, NABYCIA
  I ADAPTACJI BUDYNKÓW.

 

§ 2

 1. Przez koszt budowy rozumie się rzeczywiście poniesione nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego niezależnie od źródła pochodzenia środków finansowych.
 2. Przez koszty nabycia rozumie się cenę, za jaką Spółdzielnia nabywa nieruchomości oraz związane z nabyciem opłaty notarialne, obciążenia publiczne.
 3. Koszty adaptacji na potrzeby członków to nakłady finansowe poniesione na przystosowanie budynku do potrzeb członków.
 4. W dalszej części regulaminu określone „koszty budowy” będzie obejmować także „koszty adaptacji”.

§ 3
1.  Na koszt budowy zadania inwestycyjnego składają się:
1) koszty bezpośrednie, które są związane wyłącznie z realizacją samego zadania inwestycyjnego z infrastrukturą techniczną,
2) koszty pośrednie, które obejmują nakłady finansowe na:
 a/ dokumentację projektową,
 b/ badania geologiczne i geodezyjne,
 c/ nabycie gruntu,
 d/ opłaty za użytkowanie gruntu,
 e/ przygotowanie terenu,
 f/ strefy ochronne, zagospodarowanie terenu (zieleń, mała architektura,    drogi osiedlowe),
 g/ ubezpieczenie inwestycji,
 h/ nadzór inwestycji, nadzór autorski, generalne wykonawstwo.
2.  Na koszt adaptacji składają się koszty wymienione w ust. 1 w zakresie uzależnionym od warunków adaptacji.

 

§ 4
Przy zadaniu inwestycyjnym wieloobiektowym, (kilka budynków) koszty pośrednie rozlicza się proporcjonalnie do sumy powierzchni użytkowej każdego budynku. To samo dotyczy adaptacji budynku.

§ 5
Rada Nadzorcza przed przystąpieniem do realizacji inwestycji lub adaptacji budynków określa szczegółowo zasady rozliczania kosztów budowy biorąc pod uwagę rodzaj i wielkość inwestycji, adaptacji a także warunki umowy zawartej z finansującym inwestycję oraz zasady ustalania wkładów.

§ 6
Ostateczne rozliczenie kosztów budowy winno nastąpić nie później niż 90 dni po zakończeniu rozliczenia zadania inwestycyjnego, adaptacji
z finansującym.

 1. USTALANIE CZŁONKOWSKIGO KOSZTU BUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH I LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU CZYLI LOKALU UŻYTKOWEGO, GARAŻU.

 

§ 7
Przez koszty budowy lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu rozumie się część kosztów zadania inwestycyjnego, adaptacji związanych
i przypadających na dany lokal lub garaż.

§ 8
W przypadku gdy budynek mieszkalny jest realizowany łącznie
z budowanymi lokalami użytkowymi lub garażami, koszt 1 m² powierzchni użytkowej będzie obliczony oddzielnie dla części mieszkalnej, lokali użytkowych i garaży z zastosowaniem metod kosztorysowania.

§ 9
Koszt budowy przypadający na członka tzw. członkowski koszt budowy danego lokalu, garażu ustala się mnożąc członkowski koszt budowy 1 m² przez powierzchnię danego lokalu, garażu.

§ 10
Członkowski koszt budowy jest podstawą do:

 1. ustalenia wkładów mieszkaniowych, wkładów budowlanych i zaliczek na te wkłady,
 2. rozliczeń z członkami z tytułu wniesionych wkładów, o których mowa w pkt.1,
 3. ustalenia miesięcznych obciążeń z tytułu spłaty kredytu,
 4. rozliczenia z bankiem kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji, adaptacji.

§ 11
Przy określaniu kwoty wkładu i kwoty zaliczki na wkład uwzględnia się warunki wynikające z umowy w ramach, której były finansowane koszty budowy lokalu lub garażu.

§ 12

 1. Członek zobowiązany jest wnieść jednorazowo różnicę pomiędzy wyliczonym wkładem a zaliczką na wkład po ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy o ile koszty budowy będą wyższe niż wyliczone wstępnie. Stosownie do warunków wynikających z umowy 
  o ustanowienia spółdzielczego prawa lub odrębnej własności lokalu.
 2. Nadpłata wkładu wynikająca z ostatecznego rozliczenia kosztów budowy będzie zaliczona na spłatę kredytu lub opłaty eksploatacyjne, bądź przekazana do dyspozycji członka.

§ 13
Jeżeli z lokalem, co do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo
i który został odzyskany przez spółdzielnię, związane jest zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego na jego budowę i odsetek nie przekraczające wartości wkładu budowlanego zwaloryzowanego według wartości rynkowej, Spółdzielnia może zmienić rodzaj prawa z lokatorskiego na własnościowego, a wymagany wkład ustalić w drodze przetargu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 14
Traci moc „Regulamin rozliczania kosztów budowy i ustalania wkładów
w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” z dnia 30 grudnia 1996 roku.

§ 15
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2004 r.

 

Uchwała Nr 10/XI/2004  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 listopada 2004 roku.

2009-04-13

Do pobrania : 14.REGULAMIN rozliczania kosztów budowy lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu oraz rozliczania i ustalania wartości wkładów w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Wykonanie F.U. SIGMA