Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

<< powrót

REGULAMIN
zamiany lokali
 w Spółdzielni Mieszkaniowej
 we Włodawie

 

Podstawa prawna: § 58 ust.8 statutu Spółdzielni

§ 1

Regulamin określa zasady zamiany spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, bądź lokali wynajętych przez Spółdzielnię.
§ 2
Osoby posiadające inny tytuł prawny do lokalu jak określony w § 1 dokonują zamiany bez zgody Spółdzielni umową notarialną.
§ 3
1. Przez zamianę lokalu należy rozumieć ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu bądź zawarcie nowej umowy najmu lokalu
w zamian za zrzeczenie się uprawnień do dotychczas zajmowanego lokalu
i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni.
2. Realizacja zamiany następuje poprzez:
  a)ustanowienie prawa do innego lokalu w zamian za zrzeczenie dotychczas zajmowanego i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni,
  b)umożliwienie, co najmniej dwóm członkom Spółdzielni, bądź członkowi Spółdzielni i osobie zajmującej  lokal w budynku nie stanowiącym własności Spółdzielni, zamiany używanych dotychczas lokali między sobą.

§ 4
Zamiana lokali następuje na wniosek zainteresowanych stron bądź organów Spółdzielni.

§ 5
Zamiana lokali pomiędzy członkiem Spółdzielni a najemcą lokalu nie stanowiącym własności Spółdzielni uzależniona jest od wyrażenia zgody
i nawiązania umowy najmu z dotychczasowym członkiem przez właściciela lokalu.

§ 6
Rozliczenia wkładów mieszkaniowych lokali będących przedmiotem zamiany dokonuje Spółdzielnia na podstawie statutu Spółdzielni.

§ 7
Zamiana staje się skuteczna z chwilą podpisania przez każdą ze stron
z zarządem Spółdzielni umów o ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali bądź umów najmu.
§ 8

Wprowadzenie stron do lokali będących przedmiotem zamiany następuje na warunkach przez strony wzajemnie uzgodnionych, po uprzednim dokonaniu czynności, o których mowa w § 6-7

§ 9

Traci moc „ Regulamin przydziału, rozdziału i najmu mieszkań
w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” z dnia 30 grudnia 1996 r.

§ 10
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2004 r.

Uchwała Nr 10/XI/2004  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 listopada 2004 roku.

2009-04-13

Do pobrania : 13.REGULAMIN zamiany lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Wykonanie F.U. SIGMA