Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

<< powrót

REGULAMIN
zasad gospodarki finansowej
oraz zasad tworzenia i gospodarowania funduszami Spółdzielni Mieszkaniowej
we Włodawie

 

Podstawa prawna: art.67-90 ustawy – Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (j.t. Dz. U z 2003 r. Nr 188 poz. 1848), art.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( j.t. Dz. U 2001 r., nr 57 poz. 601 z póź. zm.) oraz art. 106-111 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie.

Rozdział I

Podstawa prawna

§ 1

1. art.67-90 ustawy – Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.                (j.t. Dz. U z 2003 r. Nr 188 poz. 1848).
2. art.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( j.t. Dz. U 2001 r., nr 57 poz. 601 z póź.zm.).
3. art.106-111 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Rozdział II

Fundusze Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 2
Spółdzielnia tworzy i gospodaruje:

 1. fundusz udziałowy,
 2. fundusz zasobowy,
 3. fundusz wkładów mieszkaniowych na mieszkania lokatorskie,
 4. fundusz wkładów budowlanych na mieszkania własnościowe,
 5. fundusz remontowy,
 6. fundusz zakładowy świadczeń socjalnych,
 7. fundusz na spłatę kredytów i odsetek od długoterminowych kredytów bankowych.

§ 3

1. Fundusz udziałowy powstaje z:
a) wpłat udziałów członkowskich,
b) odpisów na udziały członkowskie z podziału dochodu ogólnego,
c) innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundusz udziałowy może być przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.

§ 4

1. Fundusz zasobowy powstaje z:
a) wpłat wpisowego wnoszonego przez członków,
b) części dochodu ogólnego,
c) wartości majątkowych otrzymanych nieodpłatnie,
d) innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundusz zasobowy zmniejsza się o:
a) wartości przekazanych, sprzedanych lub zlikwidowanych środków       trwałych stanowiących zasoby mieszkaniowe w części nie sfinansowanej wkładami mieszkaniowymi i budowlanymi,
b) inne słowa wartości określone odrębnymi przepisami,
c) straty bilansowe,
d) wartości z przeszacowania zmniejszającego majątek Spółdzielni, (nie dotyczy budynków mieszkalnych).

§ 5

1. Fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych powstaje z:
    a) wpłat członków oraz wkładów pracy własnej i materiałów,
    b) spłaty rat zaciągniętego kredytu bankowego na sfinansowanie wkładu
         mieszkaniowego.
2. Zmniejszenie funduszu następuje z chwilą przeniesienia wkładu na rzecz
    członka zwalniającego lokal.
3. Szczegółowe zasady rozliczeń wkładów określa statut Spółdzielni oraz regulamin rozliczenia kosztów budowy lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu oraz rozliczenia i ustalania wartości wkładów w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie.

§ 6

1. Fundusz remontowy powstaje z:

 1. odpisów od lokali mieszkalnych i użytkowych obciążających koszty gospodarki zasobami według zasad określonych w § 9 regulaminu,
 2. odpisów dodatkowych w koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi
  w związku z uzyskaniem dochodów finansowych i pozostałych operacyjnych,
 3. kwot uzyskanych od wykonawców z tytułu kar umownych i odszkodowań za wady i usterki,
 4. dochodów uzyskiwanych z likwidacji lub sprzedaży środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych,
 5. kredytów bankowych,
 6.  oprocentowań rachunków bankowych i lokat terminowych,
 7. nadwyżek z tytułu rozliczeń wkładów mieszkaniowych przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub przekształcenia lokalu w odrębną własność,
 8. nadwyżek z tytułu rozliczeń wkładów budowlanych pomiędzy wartością rynkową lokalu ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego a kwotą uzyskaną w drodze przetargu,
 9. dochodów i prowizji z działalności gospodarczej,
 10. nadwyżek dochodów nad kosztami własnymi wykonawstwa własnego
  i transportu,
 11. innych źródeł ( dotacji innych jednostek organizacyjnych, dobrowolnych wpłat itp.).

2. Podstawowym przeznaczeniem funduszu jest finansowanie:

 1. kosztów remontów zasobów mieszkaniowych,
 2. usuwanie wad technologicznych elewacji budynków w tym ich docieplanie,
 3. rozbudowy infrastruktury osiedlowej (parkingi, ciągi piesze, boiska, place zabaw itp.),
 4. kosztów napraw wewnątrz lokali  zgodnie z „Regulaminem określającym obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale”,
 5. spłaty kredytów zaciągniętych na remonty,
 6. zakupu środków trwałych, niemieszkalnych,
 7. innych wydatków, np. pokrywanie regresowych obciążeń towarzystw ubezpieczeniowych.

§ 7

1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powstaje z :

 1. odpisów w ciężar kosztów wg zasad określonych w ustawie
  o zakładowym   funduszu świadczeń socjalnych,
 2. odsetek od pożyczek udzielonych pracownikom,
 3. odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych

            (obowiązek gromadzenia środków na odrębnych rachunkach bankowych),
      d)  innych wpływów.
2. Podstawowym przeznaczeniem funduszu jest:
     a) działalność wypoczynkowo-kolonijna,
     b) działalność kulturalno-oświatowa,
     c) udzielanie pomocy pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
     d) udzielanie pożyczek na wkłady mieszkaniowe i budowlane,
     e) udzielanie pożyczek na remont mieszkań.
3. Szczegółowe zasady gospodarki funduszem świadczeń socjalnych określa odrębny regulamin.
§ 8

1. Fundusz na spłatę kredytów i odsetek od długoterminowych kredytów  bankowych pobranych na cele mieszkaniowe tworzony jest w ciężar rozrachunków z członkami Spółdzielni.
2. Fundusz przeznaczony jest na spłatę kredytów bankowych oraz odsetek od nich pobranych na cele mieszkaniowe.

Rozdział III

Gospodarka i finansowanie działalności Spółdzielni

§ 9

 1. Spółdzielnia  prowadzi działalność na zasadach rachunku ekonomicznego     w  interesie swoich członków.
 2. Działalność statutowa spółdzielni obejmuje:

1) gospodarkę zasobami mieszkaniowymi w tym:

 1. działalność eksploatacyjną-operacyjną,
 2. powstałe przychody i koszty operacyjne,
 3. przychody i koszty finansowe,
 4. zyski i straty nadzwyczajne,

2) gospodarkę funduszem remontowym,

  1. rozliczenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych,

4) działalność inwestycyjną powiększoną o mienie spółdzielni i stanowiące własność odrębną lokali oraz najem i sprzedaż lokali,
5) budownictwo mieszkaniowe finansowane z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
6) działalność wykonawstwa własnego: remontowego, transportu, innych usług oraz sprzedaży materiałów i towarów.
3. Działalność spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mogą być  uzupełniane kredytami bankowymi.
4. Spółdzielnia pokrywa swoje koszty osiąganymi przychodami na zasadzie   działalności bezwynikowej. Nadwyżki przychodów nad kosztami i odwrotnie przechodzą jako rozliczenia międzyokresowe na następny rok.

§ 10

 1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje:
  1. eksploatację lokali mieszkaniowych,
  2. eksploatację lokali użytkowych i garaży,
  3. dostawę energii centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  4. wywóz nieczystości,
  5. sprzedaż materiałów i towarów,
  6. inne wg statutu.
 2. Podstawowe koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowią:
 3. wynagrodzenia i narzuty do wynagrodzeń,
 4. zużycie materiałów,
 5. zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 6. zużycie wody i kanalizacja,
 7. wywóz nieczystości,
 8. odpisy na fundusze,
 9. pozostałe koszty i podatek od nieruchomości, opłaty terenowe itp.,
 10. koszty ogólnozakładowe,
 11. część kosztów zarządu.
 12. Przychodami na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi są:
 13. opłaty lokatorów za używanie mieszkań,
 14. opłaty za wynajem lokali użytkowych,
 15. opłaty za dzierżawę terenów, reklamy itp.
 16. opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.
 17. Pozostałe koszty i przychody operacyjne stanowią:
 18. opłaty sądowe i komornicze oraz ich zwrot przez dłużników, spisane należności,
 19. kary i sankcje,
 20. koszty likwidacji środków trwałych niemieszkalnych i zyski,
 21. inne wg ustawy o rachunkowości.

5.  Koszty i przychody finansowane stanowią:

 1. zapłacone odsetki dla wykonawców za nieterminowe zapłaty faktur,
 2. otrzymane odsetki od lokatorów za nieterminowe wnoszenie opłat,
 3. otrzymane odsetki od oprocentowania rachunków bankowych, lokali środków pieniężnych,
 4. inne wg ustawy o rachunkowości.

§ 11

1.Ewidencja księgowa Spółdzielni wyodrębnia koszty ogólnozakładowe utrzymania komórek organizacyjnych.

2. Koszty ogólnozakładowe rozlicza się na:

 1. działalność gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 2. działalność usług niematerialnych (różne opłaty),
 3. działalność produkcji pomocniczej.

3. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów ogólnozakładowych określa zakładowy plan kont i plan rzeczowo-finansowy na dany rok.

§ 12

Niedobór lub nadwyżka na gospodarce zasobami mieszkaniowymi jako różnica między kosztami działalności podstawowej, pozostałymi kosztami operacyjnymi, kosztami finansowymi i stratami nadzwyczajnymi a przychodami z tej działalności przechodzi do rozliczenia na następny rok jako rozliczenia międzyokresowe.

§ 13

Wynik działalności grupy remontowej odnoszony jest na fundusz remontowy lub na inne koszty świadczonych usług w ciągu roku poprzez rozliczenie wewnętrznej sprzedaży.

§ 14

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów rzeczowo- finansowych zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Rozdział IV

Działalność inwestycyjna w Spółdzielni

§ 15

 Działalność inwestycyjna w Spółdzielni obejmuje:
   a) nakłady na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe rozliczane wg zasad określonych w przepisach prawnych w sprawie finansowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego,
   b) nakłady na inwestycje mieszkaniowe finansowane z własnych środków pochodzącycyh z odpisów amortyzacyjnych, części wolnych środków z tytułu przekształceń praw lokatorskich na własnościowe i innych wolnych środków.
   c) koszty: wynagrodzenia i narzuty pracowników, przygotowania, realizacji
i  nadzoru inwestycji, utrzymanie biura, czynsze, energia, opłaty pocztowe
i telekomunikacyjne.
  d) koszty obsługi inwestycyjnej obciążają nakłady bezpośrednie inwestycji  realizowanych. Działalność obsługi inwestycyjnej może być obciążona  kosztami ogólnozakładowymi.

Rozdział V

Rachunkowość Spółdzielni

§ 16

1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach tj. w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694).
2. Ewidencja księgowa jest prowadzona wg zakładowego planu kont.

3.Bilans Spółdzielni podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Przedstawicieli Członków.

Rozdział VI

Ustalenia końcowe

§ 17

Traci moc regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 8 kwietnia 1998 r.

§ 18

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2004 r.

 

Uchwała Nr 10/XI/2004  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 listopada 2004 roku.

2009-04-13

Do pobrania : 12.REGULAMIN zasad gospodarki finansowej oraz zasad tworzenia i gospodarowania funduszami Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Wykonanie F.U. SIGMA