Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

<< powrót

REGULAMIN
zasad rozliczania kosztów poniesionych
 na modernizację budynków
 w Spółdzielni Mieszkaniowej
 we Włodawie

 

Podstawa prawna: § 95 ust 1 pkt. 22 statutu Spółdzielni

 

§ 1

Przez modernizację budynku należy rozumieć trwałe ulepszenie (unowocześnienie) istniejącego budynku, przez co zwiększa się wartość użytkowa budynku

§ 2

Decyzję o przeprowadzeniu modernizacji budynku podejmuje zarząd Spółdzielni na podstawie planu zatwierdzonego przez radę nadzorczą.

§ 3

O podjętej decyzji w sprawie modernizacji budynku zarząd jest zobowiązany poinformować jego mieszkańców poprzez wywieszenie w klatkach schodowych pisemnej informacji na 6 miesięcy przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych.

§ 4

1.  Modernizacja finansowana jest w całości ze środków własnych członków
i osób posiadających tytuły prawne do lokali nie będących członkami Spółdzielni zamieszkujących w modernizowanym budynku, chyba że Spółdzielnia uzyskała inne środki finansowe na ten cel.
2.  W przypadku, gdy Spółdzielnia uzyskała inne niż własne środki finansowe na modernizowany budynek członkowie i osoby, o których mowa w § 4 ust 1 uczestniczą w finansowaniu kosztów modernizacji w części stanowiącej różnicę pomiędzy poniesionymi kosztami a uzyskanymi środkami finansowymi.
3. Zebranie przedstawicieli członków na wniosek zarządu może podjąć uchwałę
o konieczności zaciągnięcia kredytu bankowego na ten cel.
4. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu bankowego i zabezpieczenie tego kredytu w formie hipoteki może nastąpić wyłącznie na nieruchomości na której znajduje się modernizowany budynek i wymaga zgody większości członków spółdzielni, których prawa do lokalu związane są z tą nieruchomością.

§ 5

Z osobą nie będącą członkiem Spółdzielni a posiadającą tytuł prawny do lokalu w modernizowanym budynku zarząd Spółdzielni zawiera umowę cywilno- prawną, która powinna zawierać:

  1. zobowiązanie osoby do pokrywania kosztów modernizacji w części przypadającej na jej   lokal,
  2. określenie zakresu rzeczowego robót modernizowanego budynku, który będzie stanowić podstawę ustalenia kosztów modernizacji,
  3. określenie zasad wysokości kosztów modernizacji w części przypadającej na  jej lokal.

§ 6

Koszty modernizacji budynku ustala się dwuetapowo:

  1. wstępnie przed rozpoczęciem modernizacji,
  2. ostatecznie, po zakończeniu modernizacji.

§ 7

1.  Jednostką rozliczeniową kosztów modernizacji jest m2 powierzchni użytkowej mieszkań i lokali użytkowych.
2. Rozliczenia kosztów modernizacji na poszczególnych członków i osoby,
o których mowa w § 4 ust. 1 dokonuje się proporcjonalnie do m² powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania lub lokalu użytkowego w budynku.

§ 8

Koszty modernizacji przypadające na dany lokal zwiększają wymagany wkład (mieszkaniowy lub budowlany) w takiej wysokości, w jakiej uczestniczy członek.

§ 9

Środki na modernizację pochodzące z kredytu bankowego podlegają spłacie przez członka i osoby, o których mowa w §4 ust 1 w miesięcznych ratach, na warunkach określonych w umowie  kredytowej zawartej pomiędzy bankiem a zarządem Spółdzielni.

§ 10

1   Jeżeli na jednym osiedlu przeprowadza się modernizację kilku budynków, to wydatki na ten cel oraz rozliczenia dokonuje się sumarycznie dla modernizowanych budynków.
2.  Jeżeli w wyniku modernizacji korzyści odnosi zespół budynków (np. modernizacja węzła cieplnego), to rozliczenia poniesionych kosztów dokonuje się na ten zespół budynków.
3.  Postanowienia ust. 1 i 2 w zakresie finansowania i rozliczeń modernizacji
w zespołach budynków stosuje się analogicznie jak dla pojedynczych budynków określonych w niniejszym regulaminie.

§ 11

1. Nie zalicza się do modernizacji w rozumieniu niniejszego regulaminu prac wykonywanych przez członków i osoby, o których mowa w § 4 ust 1 we własnym zakresie.
2. Za modernizację budynku nie należy uważać usuwania wad technologicznych czy realizacji innych przedsięwzięć, mających na celu doprowadzenie substancji mieszkaniowej do podstawowego standardu wynikającego z obowiązujących norm i warunków jakim powinny odpowiadać budynki.

§ 12

Po wykonaniu i ostatecznym rozliczeniu modernizacji zarząd jest zobowiązany wystawić i wydać członkowi refakturę kosztów w takiej części przypadających na zajmowany przez członka lokal, w jakiej uczestniczył finansowo w modernizacji środkami własnymi w gotówce lub na raty.

§ 13

Traci moc „Regulamin rozliczenia kosztów poniesionych na modernizację budynku w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 grudnia 1996 r.

§ 14
Niniejszy regulamin wchodzi w życie  z dniem 30 listopada 2004 r.

Uchwała Nr 10/XI/2004  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 listopada 2004 roku.

2009-04-13

Do pobrania : 10. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Wykonanie F.U. SIGMA