Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

<< powrót

REGULAMIN
zasad używania lokali w domach spółdzielni
 oraz zasad porządku domowego.

 

Podstawa prawna: § 60 statutu Spółdzielni

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach spółdzielczych są własnością prywatną jej członków. W  ich interesie winny one być utrzymane
w należytym stanie i otoczone troskliwą opieką organów Spółdzielni oraz ogółu mieszkańców.

§ 2

1.  Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, zapewnienia czystości, ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu, podnoszenie estetyki osiedla oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców.
2.  Przepisy regulaminu określają obowiązki administracji, członków spółdzielni oraz wszystkich mieszkańców osiedla w zakresie realizacji celów, o których mowa w § 2 ust. 1.
3.  Członek Spółdzielni lub inny użytkownik lokalu jest odpowiedzialny
w zakresie postanowień niniejszego regulaminu, za wszystkie osoby wspólnie z nim użytkujące lokal, stale czy czasowo, a nawet w nim chwilowo przebywające.

 

II. UTRZYMANIE STANU TECHNICZNEGO
ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

1. Obowiązki Administracji Spółdzielni

§ 3


Spółdzielnia obowiązana jest do przekazywania członkom mieszkań w stanie odpowiadającym obowiązującym normom i wymogom techniczno-użytkowym określonym odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 4

Spółdzielnia zobowiązana jest do wyegzekwowania od wykonawcy usunięcia wad i usterek wynikłych ze złego wykonania budynku lub wad materiałów budowlanych, ujawnionych w okresie rękojmi. W przypadku nie usunięcia wad
i usterek przez wykonawcę – Spółdzielnia zapewni ich usunięcie na koszt wykonawcy.

§ 5

Administracja obowiązana jest dbać o stan techniczny budynków, porządek
i czystość w otoczeniu budynków, urządzeń stanowiących ich trwałe wyposażenie oraz pomieszczeń wspólnego użytku, jak: korytarze piwniczne, pralnie domowe, suszarnie, strychy itp.

§ 6

Administracja obowiązana jest ponadto:
1)  zapewnić wyposażenie domów w sprzęt sanitarno-porządkowy
i przeciwpożarowy,
2)  oznaczyć budynki, lokale i pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla przez umieszczenie na tych obiektach odpowiednich tabliczek informacyjnych lub numerów określających czyją własnością są te obiekty, przy jakiej ulicy się mieszczą i jaką liczbą porządkową są oznakowane,
3)  zapewnić mieszkańcom dogodne i bezpieczne przejście do mieszkań,
4)  zabezpieczyć oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, numerów budynków, pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku oraz terenów osiedlowych.

§ 7

Do obowiązków administracji należy:
1/ utrzymanie temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2/ zapewnienie stanu technicznego instalacji ciepłej i zimnej wody.

2. Obowiązki użytkowników lokali mieszkalnych

§ 8

1. Każdy użytkownik lokalu jest obowiązany należycie dbać o użytkowany lokal, budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia w osiedlach  spółdzielczych.
2. Cel użytkowania lokalu winien być zgodny z umową bądź decyzją   przydziału.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej naruszającej zasady współżycia społecznego jest zabronione.
§ 9
Obowiązkiem każdego użytkownika lokalu jest natychmiastowe zgłoszenie
w Administracji Spółdzielni zauważonych awarii oraz uszkodzeń instalacji
i urządzeń znajdujących się w budynku lub w jego otoczeniu (np. pęknięcie
i zator rur, zacieki sufitów itp.) bez względu na przyczynę ich powstania oraz na to, kogo koszt naprawy będzie obciążać.

§ 10

Obowiązkiem każdego mieszkańca jest bezzwłoczne zgłoszenie w Administracji Spółdzielni wszelkich stwierdzonych wad i usterek w lokalu, a w szczególności w okresie rękojmi za wady.

§ 11

Wszelkie przeróbki w lokalach, nie wyłączając instalacji i urządzeń elektrycznych, względnie poważniejsze zmiany konstrukcyjne (stawianie lub rozbieranie ścianek działowych, przebudowa balkonów i loggi, zakładanie krat w oknach, instalowanie dodatkowych kranów lub grzejników c.o. itp.) mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni i przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego.

§ 12

1.  Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników instalacji elektrycznych poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych,
w piwnicach) ze względu na grożące niebezpieczeństwo oraz możliwość spalenia instalacji. Kosztami z tytułu strat wynikłych na skutek manipulacji przy urządzeniach obciążona zostanie osoba, która je spowodowała.
W przypadku stwierdzenia tego typu uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić Administrację Spółdzielni.
2.  Zabrania się używania urządzeń elektrycznych powodujących zakłócenia
w odbiorze programu radiowego i telewizyjnego.
3.  Instalowanie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach piwnicznych bez pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni jest zabronione.
4.  Zabrania się wyjmowania lub wymiany zaworów termostatycznych przy grzejnikach centralnego ogrzewania.

§ 13

1.  Samowolne wchodzenie na dachy budynków bez zgody Administracji Spółdzielni jest surowo zabronione.
2.  Zakładanie anten radiowych i telewizyjnych, a także przyłączanie się do zbiorowych anten telewizyjnych jest dozwolone tylko za zgodą Administracji Spółdzielni i przez osoby do tego uprawnione.

§ 14

W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zawiadomić Administrację Spółdzielni.

§ 15

1.  Celem zapobieżenia marnotrawstwu nie należy pozostawiać w piwnicach, na korytarzach piwnicznych, w pralniach, suszarniach, wózkowniach i strychach zapalonych świateł.
2.  Nie należy blokować wyłączników oświetlenia klatek schodowych zapałkami, patykami, drutem itp. co powoduje awarie tych automatów oraz straty energii elektrycznej.

§ 16

1.  Na okres zimy użytkownicy lokali powinni zabezpieczyć zajmowane przez siebie lokale przed utratą ciepła poprzez uszczelnienie okien i drzwi oraz okienek piwnicznych.
2.  Wszyscy mieszkańcy wchodzący i wychodzący z budynku winni zamykać za sobą drzwi wejściowe.
3.  Nie należy zamykać zaworów c.o. przy grzejnikach zamontowanych na klatkach schodowych, gdyż w przypadku niskich temperatur występuje możliwość awarii całej sieci c.o.

§ 17

Niedogrzanie lokalu lub brak ciepłej wody użytkownik powinien zgłosić  w dniu stwierdzenia lub w dniu następnym do Administracji Spółdzielni, która ma obowiązek sprawdzenia reklamacji w obecności użytkownika.

§ 18

1.  O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w lokalach należy niezwłocznie zawiadomić Administrację Spółdzielni, w przeciwnym razie użytkownik lokalu ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, które mogą wyniknąć w jego lokalu lub u sąsiadów wskutek zepsucia się instalacji lub urządzeń.
2.  Z uwagi na ewentualność zaistnienia awarii w mieszkaniach w czasie nieobecności mieszkańców i konieczności jej usunięcia – użytkownicy mieszkań w przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności winni poinformować Administrację Spółdzielni, gdzie znajdują się klucze do mieszkania.
3.  W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli ta osoba jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.
4. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby; z czynności tych sporządza się protokół.
5. W celu skontrolowania stanu urządzeń technicznych i ogólnego stanu mieszkania użytkownik obowiązany jest do udostępnienia wejścia do mieszkania upoważnionym przez Zarząd Spółdzielni osobom przeprowadzającym przegląd techniczny.

 

3. Utrzymanie czystości, porządku, higieny i estetyki w budynkach oraz ich otoczeniu

§ 19

Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnych budynków oraz w ich otoczeniu wykonują zatrudnieni w Spółdzielni sprzątacze. Do obowiązków sprzątaczy należy w szczególności:
1/  sprzątanie chodników, terenu przylegającego do budynku oraz pomieszczeń ogólnego użytku np. korytarzy piwnicznych, wózkowni itp.,
2/  mycie okien w pomieszczeniach gospodarczych i korytarzach piwnicznych oraz drzwi wejściowych do budynku,
3/  usuwanie z chodników śniegu, lodu oraz zapobieganie powstawaniu gołoledzi przez stosowanie środków zapobiegających temu zjawisku,

§ 20

1.  Do obowiązków mieszkańców należy utrzymanie mieszkania w należytym stanie czystości i higieny.
2.  Wszyscy mieszkańcy powinni przestrzegać czystości na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach i pomieszczeniach wspólnie użytkowych oraz na zewnątrz budynków.
3.  Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do utrzymania czystości na klatkach schodowych poprzez solidarne cotygodniowe zamiatanie i zmywanie schodów, podestów tj. kondygnacji na której usytuowane jest mieszkanie.
4.  Nie należy wyrzucać przez okna i drzwi balkonowe jakichkolwiek śmieci, odpadów, niedopałków itp.
5.  Do muszli klozetowej nie wolno wrzucać śmieci, waty, kości, szmat, zapałek itp.
6.  Śmieci i odpadki należy wynosić do śmietników i pojemników usytuowanych na terenie osiedla. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płynów, użytkownik obowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczony teren.
7.  Zabrania się wyrzucania twardych i ciężkich przedmiotów takich jak: kamienie, złom, druty, szkło itp. do pojemników na śmieci. Przedmioty te winny być składane obok pojemników.
8. Użytkownik, któremu przywieziono opał (węgiel, drewno) obowiązany jest natychmiast po zniesieniu opału do piwnicy oczyścić cały teren, na którym opał został rozproszony.
     Dotyczy to również wszelkich transportów do mieszkań, w czasie których może zostać zanieczyszczony teren i klatki schodowe.

§ 21

Trzepanie dywanów, chodników itp. winno odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych w godzinach od 8.00 do 20.00. Nie należy trzepać
i czyścić dywanów, pościeli, ścierek itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i z okien.
§ 22
1.  Opiekę nad trawnikami, kwietnikami, krzewami i drzewami powinni sprawować wszyscy mieszkańcy osiedla.
2.  Podlewanie kwiatów na balkonach powinno odbywać się z umiarem, tak aby woda nie ściekała po murze, nie niszczyła elewacji, nie zabrudzała położonych niżej okien i balkonów.
3.  Na balkonach i loggiach nie należy przechowywać przedmiotów oszpecających wygląd domu.
4.  Nie należy umieszczać na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych żadnych przedmiotów, jak: rowerów, motocykli, wózków dziecięcych itp.

4. Pranie i suszenie bielizny

§ 23

1.  Z pralek domowych należy korzystać w sposób nie zakłócający spokoju sąsiadów.
2.  W domach, w których urządzono specjalne pomieszczenia na pranie użytkownicy mogą korzystać wg kolejności wyznaczonej harmonogramem. Korzystanie z pralni w dni wolne od pracy, z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych jest dozwolone.
3.  Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z należytą starannością, aby nie spowodować uszkodzenia.
4.  Po zakończeniu prania, należy pomieszczenie pralni sprzątnąć, a klucz od pralni przekazać tego samego dnia następnemu z użytkowników zgodnie z harmonogramem.
5.  W pralni nie należy prać bielizny w celach zarobkowych.
6.  Suszyć bieliznę w specjalnie na ten cel przeznaczonych pomieszczeniach (suszarniach).
7.  Suszarnia służyć powinna wyłącznie do suszenia bielizny i nie wolno tam przechowywać żadnych przedmiotów (np. pralek).

5. Bezpieczeństwo pożarowe

§ 24

1.  W razie wybuchu pożaru, bez względu na jego rozmiar, należy natychmiast zawiadomić straż pożarną, policję i Administrację Spółdzielni. Fałszywe informowanie podlega karze.
2.  Dla zabezpieczenia swobodnego poruszania się w czasie akcji gaszenia pożaru – nie wolno zastawiać korytarzy i przejść piwnicznych meblami, wózkami, motocyklami itp.
3.  W piwnicach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych.
4.  Palenie papierosów i używanie niezabezpieczonego ognia na klatkach schodowych oraz w piwnicach jest zabronione.
5.  Wszelkie instalacje elektryczne mają być utrzymane w dobrym stanie izolacyjnym w celu zapobieżenia przed zwarciem.

6. Podstawowe normy współżycia społecznego mieszkańców

§ 25

1.  Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla (domu) jest wzajemna pomoc i poszanowanie spokoju.
2.  Dzieci powinny bawić się w miejscach na ten cel przeznaczonych. Należy przestrzegać aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych. Za niewłaściwe zachowanie się małoletnich dzieci – jak brudzenie ścian, hałasowanie, niszczenie urządzeń
i instalacji w budynkach oraz niszczenie zieleni – odpowiedzialni są rodzice.
3.  Na terenie osiedla (domu) w godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.

§ 26

1.  Trzymanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt jest dopuszczalne, o ile zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu oraz nie zakłócają spokoju, a ich posiadacze są w stanie zagwarantować im odpowiednią opiekę i przestrzegać wymogów sanitarno-porządkowych.
2.  Psy należy wyprowadzać na smyczy poza obręb domu, ze względu na możliwość zanieczyszczenia terenu przydomowego oraz na bezpieczeństwo innych osób. Ze względów na szkody dokonywane przez psy w zieleni,
w kwiatach i krzewach, spuszczanie ich ze smyczy na terenach osiedli jest niedopuszczalne.
3.  Za wszystkie szkody spowodowane przez psy w budynku i ich otoczeniu,
a zwłaszcza na terenach zielonych – odpowiadają ich posiadacze.
4.  Osoby posiadające psa obowiązane są do usuwania zanieczyszczeń przez niego  spowodowanych na klatce schodowej lub w pomieszczeniach budynku służących do wspólnego użytku.
5.  Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, osoby posiadające psy obowiązane są bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących zasad postępowania w razie wystąpienia choroby zakaźnej psa.
6.  Na terenie domu i osiedla zabrania się hodowli wszelkich zwierząt użytkowych (np. królików, kur, itp.).
7.  O każdym przypadku choroby zakaźnej lub jej podejrzeniu należy niezwłocznie zawiadomić właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Administrację Spółdzielni.

§ 27

1.  Parkowanie motocykli i samochodów jest dopuszczalne w miejscach wyznaczonych przez Administrację. O ile takich miejsc nie wyznaczono, parkować pojazdy wolno tam, gdzie nie utrudnia to komunikacji, nie powoduje niszczenia zieleni i chodników. Zapuszczanie silników w celach kontrolnych lub naprawczych w godzinach ciszy nocnej jest zabronione.
2.  Motocykli, skuterów, motorowerów i rowerów nie wolno przechowywać na klatkach schodowych ani w korytarzach piwnic.
3.  Zabrania się na terenie osiedla jeżdżenia po chodnikach i ciągach dla pieszych motocyklami, motorowerami, rowerami itp.

7. Postanowienia końcowe

§ 28

Szafki reklamowe i szyldy na terenie osiedla mogą być instalowane po uprzednim otrzymaniu zezwolenia Administracji Spółdzielni.

§ 29

Użytkownicy mieszkań zobowiązani są do przestrzegania przepisów meldunkowych.

§ 30

Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy pracowników Spółdzielni należy do kompetencji Zarządu. Rozpatrywanie skarg i wniosków ogólnych pracy Zarządu do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 31

Administracja Spółdzielni zobowiązana jest informować mieszkańców
o bieżących wydarzeniach, np. terminie usunięcia awarii, przeglądów budynków itp. W tym celu na każdej klatce schodowej budynku powinny być zawieszone tablice informacyjne. Niedopuszczalne jest przyklejanie ogłoszeń i informacji do ścian i drzwi wejściowych budynku.

§ 32

Traci moc „ Regulamin rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale, używania i napraw lokali oraz porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie” uchwalony 30 grudnia 1996 roku.

§ 33

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2004 r.

Uchwała Nr 10/XI/2004  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie z dnia 30 listopada 2004 roku.

2009-04-13

Do pobrania : 9.REGULAMIN zasad używania lokali w domach spółdzielni oraz zasad porządku domowego.

Wykonanie F.U. SIGMA