Tytuł projektu: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

Krajowy Rejestr Długów

<< powrót

Uchwała RN Nr 9/V/2011

REGULAMIN
Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej
we Włodawie

Podstawa prawna: § 96 ust.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

§ 1

Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją jest powołana przez Radę Nadzorczą Spółdzielni
na podstawie § 96 ust.2 Statutu Spółdzielni dla sprawniejszego wykonywania zadań
nadzorczo-kontrolnych Rady w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości Spółdzielni.

§ 2

1. Komisja składa się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej
członków na okres trwania kadencji Rady Nadzorczej.
Przewodniczący komisji wybrany przez Radę Nadzorczą odpowiada za pracę całej
komisji.
2. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie członka komisji i powołać na jego
miejsce inną osobę. Odwołanie może nastąpić w przypadku nie wywiązania się członka
komisji z przyjętych obowiązków i braku aktywnego uczestnictwa w pracach komisji albo
na wniosek członka komisji.
3. Komisja może wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie ze swojego grona członka, który
bez usprawiedliwienia opuścił trzy kolejne posiedzenia komisji.

§ 3

Do zakresu działania Komisji należy:
1. Opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni
dotyczących problematyki finansowej.
2. Opiniowanie planów działalności gospodarczo-finansowych Spółdzielni.
3. Opiniowanie projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz wniosków dotyczących
liczby etatów.
4. Prowadzenie okresowych kontroli Spółdzielni w zakresie:
- realizacji planu finansowego Spółdzielni,
- prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, rolex replica watches


- zabezpieczenia majątku.
5. Prowadzenie kontroli okresowych zamknięć rachunkowych i rocznych sprawozdań
finansowych oraz stawianie wniosków w sprawie zatwierdzenia bilansów i rachunków
wyników, objętych tymi sprawozdaniami.
6. Kontrola prawidłowości przeprowadzonych inwentaryzacji majątku Spółdzielni.
7. Wykonanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w zakresie
nadzoru i kontroli gospodarki finansowej oraz rachunkowości Spółdzielni.

§ 4

1. W pracach komisji mogą brać udział również z głosem doradczym osoby zaproszone do
współpracy przez komisję.
2. Komisja współpracuje z innymi komisjami Rady i w miarę potrzeb odbywa z nimi wspólne
posiedzenia.
3. Komisja może za zgodą prezydium Rady Nadzorczej powołać rzeczoznawcę dla
zaciągnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień przy zachowaniu ogólnie
obowiązujących zasad w przedmiocie udzielania zleceń.

§ 5

1. Komisja nie może podejmować uchwał w zastępstwie Rady Nadzorczej.
2. Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb i zawartych ustaleń.
4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia i porządku obrad komisji powinno być wykonane na
3 dni przed terminem posiedzenia.

§ 6

1. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji lub wyznaczony przez niego na czas
swojej nieobecności członek komisji:
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na wniosek Rady Nadzorczej
c/ na wniosek Zarządu złożony do Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy
członków, w tym przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego zastępcy.

§ 8

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o niniejszy regulamin i plan pracy zatwierdzony przez
Radę Nadzorczą.

§ 9

1. Traci moc regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 30 grudnia
1996 roku.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 maja 2011 roku. (Protokół Rady
Nadzorczej z dnia 16.05.2011r.)

2011-05-20

Do pobrania : 8.REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Wykonanie F.U. SIGMA